Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Znalezione obrazy dla zapytania Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnegoZmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wprowadzone rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.356)

Podstawa programowa z 17 czerwca 2016 r Podstawa programowa z 14 lutego 2017 r.

Cele  przedszkola

13 celów wychowania przedszkolnego Jeden cel  „Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.”

Zadania przedszkola

Nie zawiera zadań przedszkola 17 zadań przedszkola

Osiągnięcia  dziecka kończącego edukację przedszkolną

Zawarte  w 17 obszarach Zgrupowane w odniesieniu do czterech obszarów rozwoju; fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego

Najważniejsze różnice w oczekiwanych osiągnięciach  dziecka

Dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

Zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej; Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń

i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi

i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje

z tworzeniem kolejnych liczb,

 

Zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku

polskim samogłoski nosowe);

 

interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;

Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych

odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów

drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej

aktywności;

Interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania; Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,

tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty

wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci

kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

Zalecane warunki realizacji podstawy programowej

Opisowa forma zalecanych warunków realizacji podstawy programowej Zalecane warunki realizacji zawarte w 15 punktach
Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim

udziale nauczyciela);

Pkt 2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują

na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których

spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku

przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.

Naturalna zabawa dziecka wiąże się

z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć

na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej

grupie wiekowej.

Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie

przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje

przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego

typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

1.       1.Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu

dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.

3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych,

komunikacji oraz chęci zabawy.

Pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze,

samoobsługowe, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów

tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.

1.Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas

spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku,

uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest

samodzielna zabawa.

 

Diagnoza przedszkolna

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju,

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy

jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz

opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają

rozpocząć naukę w szkole.